אפוטרופסות להורה מבוגר

מינוי אפוטרופוס להורה – באילו מצבים ומהי הפרוצדורה המשפטית?
החובה לקבל את עמדת החסוי טרם מינוי אפוטרופוס והזכות היסודית להתנגד למינוי זה